File setup: http://data.wifimedia.vn/index.php/s/GyGEnAAbGLRznTy

Hướng dẫn kết nối máy chấm công với máy tính khi khác dải IP